top of page

Algemene voorwaarden

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Sophie Bel Photography aanbiedt. Door het voldoen van de aanbetaling gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden. 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk voor zover deze schriftelijk, voorafgaand met Sophie Bel Photography zijn overeengekomen.3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Sophie Bel Photography worden aangepast.

BEGRIPSBEPALINGEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Sophie Bel Photography

2. Opdrachtgever: de wederpartij oftewel de klant

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden

 

ALGEMEEN

1. Sophie Bel Photography is een eenmanszaak, opgericht naar Nederlands recht, met handelsregisternummer 80931790, gevestigd te Amsterdam en heeft onder meer als doel het leveren van (digitaal) fotografische werken.

 

AANBETALING

1. De opdrachtgever boekt een fotoshoot, hierna opdracht. Vervolgens deelt Sophie Bel Photography een betaalverzoek voor de aanbetaling. 2. Na het sturen van dit betaalverzoek moet de aanbetaling binnen 7 dagen worden voldaan. Zodra de betaling ontvangen is, is de boeking definitief. 3. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde tijd betaald is zal de opdracht geannuleerd worden. 4. Een aanbetaling is maximaal 6 weken geldig. Indien er in die periode, door toedoen van de klant, geen shoot plaatsvindt, vervalt de aanbetaling en behoudt Sophie Bel Photography de aanbetaling.

 

ANNULERING

1. Bij annulering van een opdracht behoudt Sophie Bel Photography de aanbetaling. 2. Bij een annulering binnen 7 dagen voor de opdracht, worden de volledige kosten van het geboekte pakket in rekening gebracht.

VERZETTEN

1. Sophie Bel Photography heeft het recht een opdracht ten alle tijden te verzetten, zonder opgaaf van reden en zonder aftrek van kosten of korting. 2. De opdrachtgever mag een shoot nooit verzetten, tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door Sophie Bel Photography. De aanvraag moet ten minste 7 dagen voor aanvang van de shoot zijn gedaan. 3. Indien Sophie Bel Photography dit verzoek goedkeurt, wordt €50 in rekening gebracht voor het verzetten. 4. Een fotoshoot kan tot maximaal 6 weken in de toekomst worden verzet. Indien de fotoshoot naar een later moment wordt verzet vervalt de aanbetaling. Sophie Bel Photography behoudt de gedane aanbetaling. Voor de nieuwe datum dient een nieuwe aanbetaling te worden gedaan.

WEERSOMSTANDIGHEDEN

1. Indien een buitenreportage besproken is kan Sophie Bel Photography de opdracht op het laatste moment verzetten i.v.m. de weersvoorspellingen. 2. Wanneer verzetten niet mogelijk is omdat Sophie Bel Photography binnen 7 dagen geen plek meer heeft, kan Sophie Bel Photography de opdracht naar een binnenlocatie verplaatsen, zoals bij de opdrachtgever thuis. 3. De opdrachtgever kan de opdracht niet annuleren of verzetten i.v.m. weersvoorspellingen.

BETALINGSVOORWAARDEN

1. Na de fotoshoot ontvangt de opdrachtgever de factuur en een nieuw betaalverzoek voor het resterende bedrag. 2. Bij het niet tijdig of onvolledig betalen behoudt Sophie Bel Photography het recht om het uitvoeren van haar werkzaamheden op te schorten. 3. Indien de opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de Wet incassokosten (Wik). 4. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de opdrachtnemer moet maken om dit bedrag te innen voor rekening van de opdrachtgever. 5. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de opdrachtnemer nog niet heeft voldaan.

 

REISKOSTEN

1. De pakketprijzen zijn exclusief reiskosten. Reiskosten bedragen €0,60 ct per km. 2. Eventuele parkeerkosten worden meegenomen in de factuur.

 

OVERIGE KOSTEN

1. Alle kosten die niet binnen het pakket vallen, zoals visagie, de huur van een locatie of een extra kledingaankoop, worden doorberekend aan de klant.

ONGEVAL OF SCHADE

1. Indien er schade ontstaat aan apparatuur en randapparatuur van Sophie Bel Photography, door toedoen van de opdrachtgever, zullen de kosten verhaald worden op de opdrachtgever. 2. Bij diefstal of verlies van SD-kaarten of het falen van de apparatuur kan Sophie Bel Photography niet verantwoordelijk worden gesteld. 3. Sophie Bel Photography zal haar best doen de bestanden zoveel mogelijk te back up om risico’s te spreiden.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Sophie Bel Photography is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. 2. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

UITVOERING DOOR DERDEN

1. Sophie Bel Photography is bevoegd de opdracht onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door derden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Sophie Bel Photography vrij te bepalen wie de opdracht uitvoert.

 

KORTINGSCODES
1. Kortingscodes of andere vormgen van korting, zoals referral codes, zijn alleen geldig op alle reguliere lifestyle pakketen. Dat wil zeggen op short-, medium- en long lifestyle stories.

FOTOBEWERKING

1. Onbewerkte RAW-bestanden worden nooit geleverd aan de opdrachtgever. 2. Sophie Bel Photography bepaalt welke foto’s nabewerkt en geleverd zullen worden. Indien de opdrachtgever extra foto’s van de reportage zou willen ontvangen is dit tegen meerprijs mogelijk. 3. De stijl en nabewerking van de foto’s zal worden gedaan conform portfolio. 4. Het gezicht of lichaam van de personen op de foto zal niet veranderd worden door middel van Photoshop. Er zal enkel gebruik worden gemaakt van het aanpassen van de lichtinstellingen, technische aanpassingen en gebruik worden gemaakt van het verzachten van de huid.

 

KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Sophie Bel Photography. 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

RECHTEN EN PRIVACY

1. Sophie Bel Photography behoudt ten alle tijden het copyright van de foto‘s. 2. Sophie Bel Photography heeft het recht om de foto’s te publiceren om haar werk te promoten, dit kan op haar website, andere gerelateerde websites, social media en andere portfoliomedia (print en digitaal). Ook mag Sophie Bel Photography de foto’s insturen voor eventuele wedstrijden. In geval van publicatie buiten bovengenoemde promotiekanalen zal Sophie dit altijd in goed overleg doen. In geen geval zal Sophie bij publicaties de naam van de familie schaden of benadelen. 3. Indien de opdrachtgever niet wilt dat de foto’s door Sophie Bel Photography gepubliceerd worden, dient de opdrachtgever voor het doen van de aanbetaling schriftelijk bezwaar te maken. 4. Indien de opdrachtgever de foto’s zelf wenst te publiceren, wordt een naamsvermelding op prijs gesteld. Dit kan naar de website www.sophiebelphotography.com of naar de instagram pagina @lifeofsophiebel. 5. De opdrachtgever mag de geleverde foto’s nooit zelf bewerken, bijvoorbeeld door middel van een (Instagram) filter. 6. Bij onrechtmatig gebruik van foto’s gemaakt door Sophie Bel Photography zullen gepaste stappen ondernomen worden.

COVID-19 maatregelen

1. Sophie Bel Photography mag de klant vragen om een (zelf)test te doen voorafgaand aan een fotoshoot. 2. Sophie Bel Photography mag de klant vragen om de testresultaten te delen. 3. De klant heeft nooit recht op restitutie wanneer de klant geen (zelf)test wilt doen en/of resultaten wilt delen. 4. Sophie Bel Photography behoudt het recht om maatregelen omtrent COVID-19 te veranderen, zonder de klant hiervan op te hoogte te stellen.

bottom of page